Rahoituslinjaukset

Hallituksemme on tehnyt omia rahoituslinjauksiaan, joiden mukaan tukien ulkopuolelle rajataan

 • uskonnollisten ja poliittisten toimijoiden hankkeet.
 • syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvät työpaja- ja vastaavat hankkeet.


Lisäksi Kainuun Leader-ryhmät ja ELY-keskus ovat sopineet alla olevasta työnjaosta:

 • Leader-ryhmät rahoittavat yhteisöllisten kokoontumistilojen energiaratkaisuja ja muita vastaavia pienen mittaluokan paikallisia hankkeita.
 • Biokaasun osalta Leader-ryhmät voivat tukea alustavia esiselvityksiä, joilla pyritään hankkimaan pohjatietoa ja mahdollistamaan hankkeen eteneminen ELY-keskuksen rahoittamiin investointien toteutettavuustutkimuksiin ja varsinaisiin investointeihin.
 • Metsätalouden kehittämistä rahoittaa ELY-keskus.
 • Reitistöjen osalta ELY-keskus rahoittaa laajojen, maakunnan matkailuelinkeinon osalta keskeisten reitistöjen ja luontokohteiden täydennysrakentamista ja lisäpalveluja, esimerkiksi esteettömyyden lisäämistä. Leader-ryhmien rahoitusta käytetään paikallisten yhteisölähtöisten matkailu- ja virkistysmahdollisuuksia lisäävien kohteiden rakentamiseen, täydentämiseen ja palveluvarustuksen parantamiseen.
 • Ilmasto-, ympäristö- sekä monimuotoisuusinvestointien osalta kyläkohtaiset ja vastaavat pienet paikalliset toimet rahoitetaan Leaderista ja mittavammat, esimerkiksi kuntien hakemat hankkeet ELY-keskuksesta.
 • Laajakaistahankkeissa ELY-keskus toimii investointien lisäksi pääsääntöisesti myös aktivointihankkeiden rahoittajana.
 • Leader-ryhmät rahoittavat digitalisaation edistämisen paikallisia hankkeita ja ELY-keskus laajempia maakunnallisia edistämishankkeita.
 • Maaseutuasumista ja monipaikkaisuutta edistävät hankkeet rahoitetaan pääsääntöisesti Leader-ryhmien kautta.
 • Kylien kehittämisessä ELY-keskus keskittyy rahoittamaan saavutettavuutta ja kestävää kehitystä parantavia laajavaikutteisia infrainvestointeja (mm. laajakaista, vesihuolto; huomioitu molemmissa Leader-strategioissa) sekä maakunnallisia tai useita kuntia koskevia Älykkäät kylät -hankkeita. Muu yhteisöjen kehittäminen ja paikalliset kylä- ja kyläryhmätason Älykkäät kylät -hankkeet rahoitetaan pääsääntöisesti Leader-ryhmien kautta. ELY-keskuksen rahoittamassa Älykkäät kylät -teemassa pyritään organisoinnissa yhteistyöhön Leader-ryhmien kanssa. ELY-keskuksen rahoittamien laajojen Älykkäät kylät -hankkeiden kehittämiä investointi- ja muita ratkaisuja voidaan ottaa laajempaan käyttöön tarpeen mukaan joko ELY-keskuksen tai Leader-ryhmien rahoituksella.   
 • Kulttuurin tuottamiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja muuhun luovien alojen kehittämiseen liittyvät hankkeet rahoitetaan pääsääntöisesti Leader-ryhmien kautta.
 • Alueelliset EIP-ryhmä-, älymaatalous- sekä muut maataloushankkeet rahoitetaan ELY-tuella.
 • Maa- ja metsätalouden koulutus- ja tiedonvälityshankkeet rahoitetaan ELY-keskuksen toimesta.

Oulujärvi Leader

Kysy meiltä!