Oulujärvi LEADER ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oulujärvi LEADER ry ja sen kotipaikka on Vaalan kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on Kainuu.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa monipuolinen, paikallislähtöinen kehittäminen yhteistyössä yritysten, yhdistysten, kuntien, oppilaitosten ja muiden yhteisöjen sekä alueen asukkaiden ja muiden yhdistyksen tarkoituksen toteutumista edistävien tahojen kanssa.

Yhdistys edistää elinkeinoelämän, palvelujen ja työllisyyden yleisten edellytysten kehittämistä, yhteisöllisyyttä ja alueen asukkaiden ja vieraiden viihtyvyyttä sekä tarjoaa alueensa asukkaille kanavan vaikuttaa oman kotiseutunsa kehittämiseen. Yhdistys lisää alueensa eri toimijatahojen yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa muiden maaseutualueiden toimijoiden kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • osallistuu Euroopan Unionin ja kansallisten kehittämisohjelmien valmisteluun ja toteuttamiseen.
 • ylläpitää sidosryhmien yhteistoimintaa ja verkottumista omalla toiminta-alueellaan, kansallisesti ja kansainvälisesti
 • järjestää kursseja, koulutus-, kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä opintomatkoja
 • laatii ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia ja eri tavoin rahoitettuja hankkeita tavoitteidensa saavuttamiseksi
 • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää myös maksullisia yleisötilaisuuksia sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, kunta tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos hän on kahtena peräkkäisenä kalenterivuotena jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen yksityisillä henkilöillä, yhteisöillä, kunnilla ja säätiöillä.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut kaksitoista (12) varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen varsinaisia ja varajäseniä valittaessa pyritään ottamaan huomioon kolmikanta eli 1/3 pyritään valitsemaan toiminta-alueen kuntien edustajien piiristä, 1/3 toiminta-alueen rekisteröityjen yhdistysten piiristä ja 1/3 alueella asuvien yksityisten henkilöiden piiristä.

Lisäksi hallituksen jäsenten valinnoissa tulee ottaa huomioon alueellinen edustavuus.

Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja vuosittain erovuorossa on kuusi jäsentä. Henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi korkeintaan kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosittain sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä. Kokouspaikan valinnassa noudatetaan vuosittain vaihtuvaa vuorottelua toiminta-alueen kunnissa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kullakin yhdistyksen jäsenellä on kokouksessa yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, ilmoituksella jäsenlehdessä tai lehti-ilmoituksella paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä/vissä lehdessä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle
 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.