Turvallisuusinvestoinnit, Liikettä! ja Kesätöitä nuorille -teemahankkeet

Turvallisuusinvestoinnit | Liikettä! | Kesätöitä nuorille
Tärkeää tietää!

Yhdistysten ja vastaavien yhteisöjen haettaviksi on avattu kolme eri teemaa: Turvallisuusinvestoinnit, Liikettä! ja Kesätöitä nuorille. Kaikkien kolmen teeman toteuttamisella lisätään alueen viihtyvyyttä ja parannetaan elinoloja.

Hakemukset on jätettävä Oulujärvi Leaderille joko postitse tai skannattuna sähköpostilla viimeistään 15.2.2022 Kesätöitä nuorille ja Turvallisuusinvestoinnit -teemojen osalta ja viimeistään 28.2.2022 Liikettä! -teeman osalta.

Ota yhteys Oulujärvi Leaderin toimistoon hankesihteeri Pirjo Moilanen: pirjo.moilanen(a)oulujarvileader.fi tai 050 3001 236, kun alatte suunnittelemaan hakemusta tai tarkistuta hakemus viimeistään ennen sen jättämistä.

Yhdistys tai yhteisö voi hakea vain yhtä alahanketta / teema, mutta se voi jättää hakemuksen useampaan kuin yhteen teemaan.Turvallisuusinvestoinnit

Turvallisuusinvestoinnit-teemahankkeilla parannetaan yhteisten kokoontumistilojen käytettävyyttä lisäämällä niiden turvallisuutta ja esteettömyyttä. Hankkeilla lisätään alueiden eri ikäisten ja -kuntoisten asukkaiden osallistumismahdollisuuksia.

Hankinnat voivat olla esimerkiksi aitoja, pihavaloja, valvontakameroita, porras- ja muita kaiteita ja tukikahvoja, käymälöiden invavarusteita, invaluiskia ja muita esteettömyyttä parantavia rakenteita.

• hankittavien varusteiden on oltava uusia
• kustannukset 500–6 000 euroa, voivat sisältää tarvikkeita ja työtä
• tuki 60 % toimenpiteen hyväksyttävistä kustannuksista
• 40 %:n omarahoitusosuus katetaan rahalla ja/tai talkootyöllä, jos hankkeessa tehdään asennus-, pystytys-, raivaus- tai vastaavaa talkootyöksi hyväksyttävää työtä (15 €/henkilötyötunti, 45 €/konetyötunti). Yhdistysten on huolehdittava myös välirahoituksen järjestämisestä, koska alahanke on toteutettava ennen tuen maksamista.
• hankkeissa ei tueta rakennuslupaa edellyttävää rakentamista. Pienimuotoinen rakentaminen, johon riittää ilmoitusmenettely tai toimenpidelupa, on mahdollista. Lupa on haettava ennen hakemuksen jättämistä.

Hakulomakkeet:

Maksuhakemuslomakkeet:

Hakemukset Turvallisuusinvestoinnit-teemahankkeisiin on jätettävä Oulujärvi Leaderille joko postitse tai skannattuna sähköpostilla viimeistään viimeistään 15.2.2022.

Tärkeää tietää!


Liikettä!

Liikettä-teemahankkeilla monipuolistetaan alueiden liikuntaharrastusmahdollisuuksia. Hankkeilla lisätään vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden fyysistä hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä sekä nostetaan yhteisten tilojen käyttöastetta.

Hankinnat voivat olla esimerkiksi kuntosali- tai ulkokuntosalilaitteita, lasten leikkipuistolaitteita, lentopalloverkkoja ja -tolppia, jalkapallo- ja sählymaaleja ja varusteita, frisbeekoreja ja -kiekkoja yms. liikuntavälineitä, latuhöyliä hiihtolatujen ylläpitämiseen.

• hankittavien varusteiden on oltava uusia
• kustannukset 500–6 000 euroa, voivat sisältää tarvikkeita ja työtä
• tuki 60 % toimenpiteen hyväksyttävistä kustannuksista
• 40 %:n omarahoitusosuus katetaan rahalla ja/tai talkootyöllä, jos hankkeessa tehdään asennus-, pystytys-, raivaus- tai vastaavaa talkootyöksi hyväksyttävää työtä (15 €/henkilötyötunti, 45 €/konetyötunti). Yhdistysten on huolehdittava myös välirahoituksen järjestämisestä, koska alahanke on toteutettava ennen tuen maksamista.
• hankkeissa ei tueta rakennuslupaa edellyttävää rakentamista. Pienimuotoinen rakentaminen, johon riittää ilmoitusmenettely tai toimenpidelupa, on mahdollista. Lupa on haettava ennen hakemuksen jättämistä.

Hakemuslomakkeet:

Maksuhakemuslomakkeet:

Hakemukset Liikettä! -teemahankkeisiin on jätettävä Oulujärvi Leaderille joko postitse tai skannattuna sähköpostilla viimeistään viimeistään 28.2.2022.

Tärkeää tietää!


Kesätöitä nuorille!

Kesätöitä nuorille! -teemahankkeilla kannustetaan yhdistyksiä huomioimaan nuoret toiminnassaan sekä tehdä alueen yhdistystoimintaa tutuksi nuorille.

Yhdistykset voivat hakea tukea yhden – kolmen nuoren palkkaan ja palkan sivukuluihin. Palkattavan nuoren tulee olla 15–19-vuotias. Yhden nuoren palkka sivukuluineen on 700 euroa kahdelle viikolle. Tuki on 100 prosenttia. Yhdistykset voivat hakea tukea vähintään 700 euroa ja enintään 2 100 euroa, eli yhden, kahden tai kolmen nuoren kahden viikon mittaista kesätyöjaksoa varten. Kaikki muut kulut kuin palkka ja sen sivukulut jäävät hakijayhdistyksen itsensä katettaviksi.

Kesätyön on liityttävä uuden kehittämiseen, kylä- tms. yhteisön viihtyvyyden parantamiseen tai oltava muulla tavoin yhteisöä hyödyttävää yleishyödyllistä toimintaa, jolla on uutuusarvoa. Nuoren työpanosta ei voi käyttää tulojen hankkimiseen.

Esimerkkejä Kesätöitä nuorille -teemahankkeeseen soveltuvista työtehtävistä:
• luontopolun tai yhteisen kokoontumispaikan piha-alueen kunnostus ja muut vastaavat ympäristötyöt
• tapahtumien, teemapäivien, näyttelyjen, kerhojen, retkien ja vastaavien valmisteluun ja toteutukseen osallistuminen sekä markkinointi
• sometus mm. kylän tapahtumista, kohteista, historiasta, näyttelyesineistä yms. tai näiden taltiointi valo- tai videokuvaamalla
• haastattelut esim. kehittämistarpeisiin, palvelutoiveisiin, perinteen keräämiseen liittyen

Esimerkkejä työtehtävistä, jotka eivät sovellu hankkeeseen:
• kyläkahviloiden, käsityömyymälöiden tai vastaavien myyntityöt tai tapahtumien lipunmyynti
• kotitalouksissa tehtävät työt
• museoiden opastus ja valvonta
• yhdistysten tavanomaiset hallintotyöt esim. arkistointi
• yhdistysten normaaliin toimintaan liittyvät tehtävät esim. yhteisen kokoontumistilan siivous tai talonmies-tehtävät

Hakemuslomakkeet:

Maksuhakemuslomakkeet:

Hakemukset Kesätöitä nuorille! -teemahankkeeseen on jätettävä Oulujärvi Leaderille joko postitse tai skannattuna sähköpostilla viimeistään viimeistään 15.2.2022.


Tärkeää!

Teemahankkeiden maksuhakemuksissa käytetään kertakorvausmenettelyä. Se yksinkertaistaa maksun hakemista, koska kuitteja ei tarvita, mutta edellyttää hakuvaiheessa huolellista ja tarkkaa suunnittelua. On tiedettävä, mitä aiotaan ostaa ja paljonko se maksaa, koska alahankkeen sisältö ei saa muuttua eikä poiketa haetusta!

Hakemuslomakkeella kerrotaan, miten hankinta todennetaan tehdyksi. Tämä voidaan tehdä valokuvalla; laite asennettuna, kalusteet paikalleen asetettuina tai varusteet käytössä tai käyttäjän hallussa. Kesätyöteeman osalta todentaminen tehdään työsopimuksella ja valokuvalla nuoresta työssään.

Katso hakemukseen tarvittavat liitteet hakulomakkeelta.
Rahoitettavat toimenpiteet valitaan pistemäärän osoittaman paremmuusjärjestyksen mukaisesti.

Oulujärvi Leader tekee teemahankkeeseen valittujen alahankkeiden kanssa kirjallisen tuensiirto-sopimuksen. Alahankkeiden toteutus alkaa ELY-keskuksen myönteisen päätöksen jälkeen. Oulujärvi Leader ilmoittaa tästä hakijoille ja antaa aloitusluvan.

Alahankkeet on toteutettava 31.8.2022 mennessä. Maksuhakemus on jätettävä Leader-toimistoon viimeistään 30.9.2022.

Tulostettava hakuohje:

Turvallisuusinvestoinnit | Liikettä! | Kesätöitä nuorille