Hallituksen puollot 22.2.2020 kokouksessa

Oulujärvi Leaderin hallitus puolsi 12 uutta hakemusta rahoitettaviksi kokouksessaan 22.2. Näistä viisi hakemusta liittyi teemalliseen hakuun, jossa toivottiin ympäristöä parantavia hakemuksia. Virallisen rahoituspäätöksen tekee Kainuun ELY-keskus laillisuustarkistuksen jälkeen. Lisäksi kahdelle yritykselle myönnettiin Oulujärvi Leaderin omaa yritysten Kipinä -aktivointirahaa.

Rahoitusta esitetään seuraaville ympäristöhankkeille:

Väyrylä-Kongasmäen kalastuskunta Puolangalta teettää ostopalveluna suunnitelman pohjapadon rakentamiseksi Osmankajärvestä lähtevän Kongasjokisuun joenniskaan. Padon rakentaminen tehdään erillisenä investointihankkeena. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Metsäkeskuksen kanssa, joka toteuttaa Osmankajärven vesistöön laskevien ojien kunnostuksen omana investointihankkeenaan. Hankekokonaisuudella on tarkoitus vakiinnuttaa Osmankajärven vesipinnan vaihteluväli ja alarajan korkeus luonnonmukaiselle tasolle. Estämällä järven kuivuminen ja rehevöityminen sekä parantamalla veden laatua turvataan virkistysalueen monipuolinen käyttö ja hyvälaatuisen kalakannan säilyminen.

Ilmastoteoilla elinvoimaa on Maaseudun Sivistysliiton hanke, jossa kannustetaan ja aktivoidaan yrityksiä ilmastoviisaiden tekojen toteuttamiseen. Samalla edistetään yritysten taloudellisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi energian säästöllä ja kierrätyksellä voidaan saada kustannussäästöjä ja uusilla ilmastoystävällisillä toimintatavoilla kilpailuetua tai luoda uutta liiketoimintaa. Hankkeessa kontaktoidaan yrityksiä, järjestetään työpajoja uusien toimintatapojen ideoimiseksi ja seminaareja ilmastotietoisuuden lisäämiseksi. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Paltamon, Puolangan ja Vaalan yrittäjäyhdistykset.

Valtakunnallinen vesilläliikkujien ympäristöjärjestö Pidä Saaristo Siistinä ry laajentaa toiminta-aluettaan Oulujärven alueelle. Suurimpiin satamiin rakennutetaan jätehuoneet, joihin vesilläliikkujat voivat lajitella jätteensä. Jätehuoneiden astioihin kerätään kartonki- muovi- ja metallipakkauksia, lasia, bio- ja energiajätettä sekä satamien sekajätettä. Hankkeen satamat ovat Kajaanissa Paltaniemi, Paltamossa Meteli ja Vaalassa Saharannan sekä Ruununtörmän satama. Valtakunnallisen toimijan mukanaolo lisää Oulujärven ja sen ympäristön valtakunnallista näkyvyyttä.  Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi, Kajaanin kaupunki, Paltamon ja Vaalan kunnat, Metsähallitus, Kajaanin Purjehtijat ry ja Oulujärven Jättiläiset ry. Lähivuosien aikana satamat sitoutuvat liittymään Pidä Saaristo Siistinä ry:n Roope-satamaohjelmaan sekä toimimaan ohjelman asettamien kriteerien mukaisesti. Satamaohjelma on Pidä Saaristo Siistinä ry:n suomalaisille venesatamille suunnittelema ainutlaatuinen ympäristöohjelma, jonka tavoitteena on kehittää kaiken kokoisia venesatamia erityisesti ympäristönäkökulmat ja turvallisuusasiat huomioiden.

Savirannan kylälle Paltamoon rakennetaan grillikota ympärivuotiseen käyttöön. Grillikota tulee kylätalona toimivan entisen koulun piha-alueelle ja kasvattaa kylätalon käyttömahdollisuuksia ja kiinnostavuutta eri tilaisuuksien järjestämispaikkana. Hanke lisää Savirannan kylän viihtyisyyttä. Kodan rakentamisessa tehdään yhteistyötä Savirannan hirviseuran kanssa.

Aloittava kajaanilainen yritys selvittää perustamistuen kokeilurahan avulla uusien dronepohjaisten mittaus- ja näytteenottomenetelmien käyttömahdollisuuksia, kiinnostusta, kannattavuutta ja markkinoita Suomen alueella.

Ympäristöhankkeiden lisäksi rahoituspuolto annettiin seuraaville kehittämishankkeille:

Vuolijoen Urheiluampujat hankkii ampumasimulaattorin oheislaitteineen sekä kolme sähköistä maalitaulua. Simulaattorilla monipuolistetaan yhdistyksen jäsenten harjoittelua, innostetaan uusia ihmisiä mukaan toimintaan ja perehdytetään aseiden turvalliseen käsittelyyn. Simulaattori mahdollistaa ammunnan turvallisen kokeilun ja esittelyn erilaisissa tapahtumissa. Vuolijoen Urheiluampujat ovat Kainuussa järjestettävien valtakunnallisten kisojen yksi järjestäjä yhdessä Kainuun muiden merkittävien ampumaseurojen kanssa. Kisajärjestelyt vaativat sähköisiä ampumatauluja, investoinnilla helpotetaan kisojen järjestämistä ja mahdollistetaan kilpailujen järjestäminen Vuolijoen alueella.

Puolangan pessimistit ry tekee ostamaansa Pessimismitaloon käyttöönottoremontin, jossa tehdään asiakaswc:t sekä uusitaan käyttövesiputket, ilmalämpöpumppu ja yksi ulko-ovi. Hankkeella parannetaan tapahtumien järjestämismahdollisuuksia.

Siikaverkko Osuuskunta toteuttaa Valokuitua Vuolijoelle ja Otanmäkeen! – selvitys- ja tiedottamishankkeen. Tavoitteena on selvittää alueen tietoliikennetarpeita ja tiedottaa tietoverkon mahdollisuuksista asukkaita, yrityksiä ja muita toimijoita. Kattava kiinteä tietoliikenneverkko on tulevaisuudessa tarpeellinen, jotta alueelle on mahdollista tuottaa uusien teknologioiden mukaisia langattomia tietoliikennepalveluja muun muassa esineiden internetin ja älyliikenteen tarpeisiin. Siikaverkko Osuuskunta järjestää yhdessä asiantuntijatahojen ja kumppaneiden kanssa tiedotustilaisuuksia sekä kouluttaa kuituaktiiveja kertomaan paikallisesti tietoliikenteen kehityksestä. Hankkeessa selvitetään valokuituverkon rakentamisen kustannus hankealueelle sekä varaudutaan hakemaan ELY-keskukselta kyläverkkotuki valokuituverkon rakentamiselle. Hanke toteutetaan yhteistyössä Vuolijoen aluelautakunnan kanssa.

Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö toteuttaa kansainvälisen yhteistyöhankkeen, jonka kumppaneina ovat irlantilainen Shannon Applied Biotechnology Centre ja virolainen Polli Horticultural Research Centre. Hankkeessa parannetaan luonnonkosmetiikka-alan yritysten toimintaa koulutuksen, verkostoitumisen ja osaamisen siirron avulla. Hankkeessa tehdään käytännöllinen luonnonkosmetiikan e-opas, jonka avulla yritykset saavat kokonaiskuvan luonnonkosmetiikan lainsäädäntöön ja turvallisuuteen liittyvistä asioista, sekä uusia välineitä tuotteiden laadun hallintaan. Hankkeessa parannetaan kosmeettisten valmisteiden vaikuttavuutta osoittavien analyysipalvelujen saatavuutta Suomessa. Analyysit ovat tärkeitä kosmetiikan kaupallistamisen ja yritysten kansainvälisille markkinoille pääsyn kannalta.

Otanmäen – Vuolijoen Seuraunioni ry perustaa Liikkujan Lainastot Otanmäkeen urheilutalon ja kesällä allasuimalan yhteyteen sekä Vuolijoelle nuorisotalon yhteyteen. Lisäksi aloitetaan Liikunta-Pysäkki -toiminta. Liikkujan Lainastosta paikalliset asukkaat ja muut kiinnostuneet voivat lainata erilaisia liikuntavälineitä ja aktiivisuusrannekkeita kokeiltavaksi ennen omien hankintaa. Välineet ovat lainattavissa myös koulujen liikuntatunneille. Liikunta-Pysäkki on aktiivista toimintaa, jossa tutustutaan eri liikuntavälineisiin, opastetaan niiden oikeaa käyttöä ja suoritustekniikoita sekä järjestetään käytännön harjoituksia. Välineiden lainaaminen ja opastus on maksutonta. Tavoitteena on sosiaalisen kanssakäymisen ja hyvinvoinnin lisääminen liikunnan avulla. Otanmäen-Vuolijoen Seuraunionissa on mukana viisi paikallista urheiluseuraa Otanmäen Teräs ry, Otanmäen Pallo ry, Otanmäen metsästys- ja ampumaseura ry, Vuolijoen Tennisseura ry ja Vuolijoen Urheilijat ry.

Kajaanilaisen Papas ry:n kolmen lajin liikuntapassi perheille -hankkeen tavoitteena on rakentaa kolmen eri lajin ja seuran yhteistyönä perheliikunnan toimintamalli, jossa lapset ja lapsiperheet pääsevät tutustumaan eri urheilulajeihin samalla lukukausimaksulla. Toimintamuotoa pilotoidaan vähintään kolmella koululla ja kolmen seuran yhteistyönä hankkeen aikana. Kehitettävää liikuntapassi-toimintamuotoa tullaan esittelemään laajemmin Oulujärvi Leaderin alueella ja sparraamaan useamman paikkakunnan seuroja uudenlaisen perheliikunnan järjestämiseen. Toimintamallin avulla on tarkoitus saada etenkin lapsia ja nuoria ohjatun ja koulutetun liikuntaharrastuksen pariin sekä lisättyä myös perheiden yhdessä viettämää aikaa ja sitä kautta juurruttaa liikunnallista elämäntapaa. Tavoitteena on löytää keinot toiminnan jatkamiseen hankkeen jälkeen seurojen yhteistyönä.

Kiiminkijoki ry toteuttaa hankkeen Kiiminkijoen taukopaikat ja opasteet kuntoon. Oulujärvi Leader puoltaa rahoitusta Puolangalla sijaitsevien Kivarinjärven taukopaikan kunnostamiseen ja Kalliuskosken palvelukohteen opasteisiin. Muiden jokivarren kohteiden rahoitus tulee Oulun seudun Leaderilta. Hankkeella parannetaan Kiiminkijoen kalastus- ja melontamatkailun olosuhteita.

Kipinä-aktivointirahaa myönnettiin matkailun ohjelmapalveluita tuottavalla Upitrek Oy:lle maastohiihtovälineiden hankintaan. T:mi Sokerimuru hankkii Kipinä-rahan avulla uuden yleiskoneen ja ostaa suunnittelupalvelua yritysilmeen luomiseen.